Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

Από την ίδρυσή της το 1987, η Action Synergy A.E έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.Ε., όπως το COMETT, το PETRA, το SOCRATES, το LEONARDO DA VINCI, το ARTICLE 6, το ADAPT, το TEMPUS, το PHARE, το DISTANCE LEARNING. Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσης της Action Synergy Α.Ε. περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη μεθοδολογιών εκπαίδευσης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη μαθημάτων και σεμιναρίων με τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών όπως: ανοικτές / ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης, e-Learning, ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ και λιστών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ανάπτυξη συνεργιών σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθοδολογιών σχετικές με την εκπαίδευση, και με την ανάπτυξη μαθημάτων e-Learning. Η Action Synergy Α.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και στο συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αυτή τη χρονική περίοδο συντονίζει επτά LLP προγράμματα, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με το θέμα της χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ICT) στoν τομέα της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα GLOSSA (505248-2009-LLP-GR-KA2MP) (www.ellinikiglossa.eu) που σχετίζεται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) για την ελληνική γλώσσα, το πρόγραμμα UETPNET (510635-LLP-1-2010-1-GR-ERASMUS-ECUE) (www.uetpnet.eu) που σχετίζεται με την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με τη βοήθεια online εργαλείων, το πρόγραμμα SUN.COM (511867-LLP-1-2010-1-GR-KA2-KA2MP) που σχετίζεται με την ανάπτυξη online γλωσσικών κοινοτήτων, το πρόγραμμα CREDNET (518802-LLP-2011-GR-LEONARDO-LNW) που σχετίζεται με την πιστοποίηση διοικητικών ικανοτήτων, το πρόγραμμα NIREAS (2011-1-GR1-LEO05-0677) που σχετίζεται με την εκπαίδευση των φορέων διαχείρισης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, το πρόγραμμα Roma T&T (357110-LLP-2011-GR-KA1-KA1MPR) που σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός μοντέλου για την εκπαίδευση παιδιών Ρομά προσχολικής ηλικίας και το πρόγραμμα METIKOS (517555-LLP-1-2011-1-GR-GRUNDTVIG-GMP) που σχετίζεται με την προώθηση της ένταξης των μεταναστών μέσω της εκμάθησης γλωσσών.

Τα τρία τελευταία έργα τονίζουν την εμπειρία της Action Synergy σε προγράμματα που σχετίζονται με την εργασία σε κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, ενώ το τελευταίο σχετίζεται αποκλειστικά με την ένταξη των μεταναστών. Πέραν από αυτά τα προγράμματα που συντονίζει η Action Synergy, συμμετέχει επίσης ως εταίρος σε δύο ακόμη προγράμματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού, το έργο ROMASource (JUST/2009/FRAC/AG/1185 – 30-CE-0377088/00-91) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια» της DG Justice που σχετίζεται με την καταπολέμηση των διακρίσεων των κοινοτήτων των Ρομά και το πρόγραμμα CLAP (517620-LLP-1-2011-1-RO-GRUNDTVIG-GMP) .

Το 2012 εγκρίθηκαν ακόμα 6 προγράμματα την διαχείριση των οποίων έχει η Action Synergy A.E :

AQUASYN- University Enterprise Collaboration in the field of the Bottled Water (527996-LLP-1-2012-1-GR-ERASMUS-ECUE): Erasmus Multilateral Projects , που αφορά Εκπαίδευση στην ποιότητα εμφιαλωμένων νερών.

MMLT- Montessori Methodology in Language Training (530963-LLP-2012-GR-KA2-KA2MP): KA2- Languages Multilateral Projects που αφορά την εφαρμογή της μεθόδου Montessori στην εκπαίδευση ενηλίκων σε ξένες γλώσσες.

SEDRIN- School Education for Roma Integration (527611-LLP-2012-GR-COMENIUS-CMP): Comenius Multilateral Projects που αφορά εκπαίδευση γυναικών ΡΟΜΑ.

TERNO- Teachers' Education for Roma New Opportunities in School (531091-LLP-2012-GR-KA1-KA1MPR): KA1- Roma Multilateral Projects που αφορά Εκπαίδευση δασκάλων παιδιών ΡΟΜΑ.

DRYMOS- New Skills for New Jobs in the Forest Sector (2012-1-LEO05-10056): Leonardo da Vinci Transfer of Innovation που αφορά μέσω e-Learning ανθρώπων που δουλεύουν στο δάσος.

Di-XL- Dissemination and Exploitation via Libraris: for Success and Sustainability of LLP Results: KA4- Dissemination Multilateral Projects στο οποίο η ACTION SYNERGY συμμετέχει σαν εταίρος και αφορά χρήση των βιβλιοθηκών για διάδοση των προγραμμάτων e-Learning.

 http://www.action.gr

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries