Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

The message of Androulla Vassiliou, European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth

The fundamental values of the European Union should allow every
European citizen to have access to quality education, especially in
their younger years. Provided they acquire basic skills such as reading
and writing, better-qualified European citizens tend to find better-paid
jobs, whilst European society as a whole benefits from new talent.


Yet amongst European citizens, some are denied these most basic rights – as
a result of discrimination and a vicious circle in which poverty robs people of
the opportunities they need to build a better life. Many communities throughout
Europe have not yet been fully able to exercise their right to education.
This means they are denied the chance to contribute to the general prosperity
of society. Perhaps no community has suffered racist discrimination and
extreme poverty as much as the Roma.

Roma identity and culture belong without doubt to the most marvellous and enduring
aspects of our shared European heritage. It is a community that has been part
of European society for many centuries. In more recent times, a period of upheaval
and turmoil has led to marginalisation, which all too often translates into scapegoating,
especially against the backdrop of the present economic crisis.

Roma certainly experience discrimination when it comes to education, which in turn
compromises their educational and training outcomes. Many Roma children do not
complete school at all. Many families do not even see the point of securing an education
for their children.

Every child should be given the best possible chance to get an education: this is
the European Union’s commitment. Education equips citizens with the knowledge
and skills they need for their lives in a society that is becoming ever more complex.
Education and training enhance everybody’s potential to secure a rewarding job.
It is the key that allows citizens to participate meaningfully in the democratic life
of European society.

Given the urgent need for sustainable growth across Europe, we now face a set of
challenges that are directly related to education and training. The European Union
will never achieve the objectives of its ‘Europe 2020 Strategy’ if it ignores the most
socially excluded members of society – for they are an essential part of the solution.
With a total population of between eight and 12 million, half of which is below the
age of 25, the Roma communities remain far below their potential when it comes
to education. This is everybody's loss.

Awareness of the social exclusion and stigmatisation of the Roma communities
has been growing over the past few years. The ‘10 Common Basic Principles for
Roma Inclusion’ are now the commonly accepted guidelines for efficient action,
built around four pillars: education and training; employment; housing; and health.
This policy provides the rationale for targeting the Roma communities ‘explicitly,
but not exclusively’ so as to address their difficulties efficiently. Furthermore, an
integrated approach is required to combine education with the other three pillars.
At the Commission’s invitation, Member States recently presented their ‘National
Roma Integration Strategies’ in which education is recognised as a prerequisite to
improve the professional and economic status of future Roma generations. We are
now working with all concerned stakeholders, the National Contact Points, as well
as Roma communities to make sure that no opportunities are missed, and that the
voices of all those concerned are heard when it comes to devising and implementing
such strategies.

The European Union has brought peace and prosperity to a continent historically ravaged
by war. We cannot allow neglect, distrust and discrimination to undermine this
precious achievement, which belongs to all citizens irrespective of their origin. The
work of nurturing this legacy, and carrying it into the future, begins in our schools.

Androulla Vassiliou

European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth

 

Source: Roma and Education: Challenges and Opportunities in the European Union

                                                                      © European Union, 2012

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries