Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

Το Ινστιτούτο κοινωνιολογίας, Κέντρο των Κοινωνικών Επιστημών, της Ουγγρικής Ακαδημίας των Επιστημών με περισσότερους από 50 συνεργάτες είναι αυτή την στιγμή το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο κοινωνιολογίας στην Ουγγαρία. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου πραγματοποιούν εμπειρικές μελέτες κοινωνικών διαδικασιών με την προσδοκία να αναπτύξουν κοινωνιολογικές θεωρίες και μεθοδολογία. Ως εμπειρογνώμονες, συμμετέχουν στην διαχείριση της κοινωνίας, στην διαχείριση διαφορετικών κοινωνιολογικών πλαισίων της κοινωνικής πολιτικής και οικονομίας, στην ανάπτυξη διάφορων εννοιών της μεταρρύθμισης καθώς και στην κριτική ανάλυση τους. Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου διοργανώνουν σεμινάρια, εθνικά και διεθνή συνέδρια για την συζήτηση επιστημονικών θεμάτων.

Το Τμήμα Έρευνας Κοινωνικών Ανισοτήτων είναι ένα από τα τμήματα του Ινστιτούτου. Το τμήμα διαθέτη 13 ερευνητές. Ο πιο σημαντικός ερευνητικός τομέας του τμήματος είναι η μελέτη της αναπαραγωγής των κοινωνικών ανισοτήτων. Ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ αυτή την περίοδο, περιλαμβάνουν : Κοινωνικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και φτώχεια, έλλειψη ίσων ευκαιριών για συγκεκριμένες ομάδες που ορίζονται από την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικό επίπεδο και το εθνικό υπόβαθρο, έρευνα στον μεταβαλλόμενο ρόλο της οικογένειας, μετανάστευση, ο ρόλος της ίσης μεταχείρισης και της εξάλειψης των διακρίσεων, προσδιορισμός της κοινωνικής πολιτικής και των θεσμών της.

Η έρευνα στο Τμήμα της έρευνας των Κοινωνικών Ανισοτήτων περιλαμβάνει την βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα που προωθεί την λήψη αποφάσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, της εκπαίδευσης, της οικογένειας και της εργασίας. Τα μέλη του τμήματος περιλαμβάνονται σε διάφορα διεθνή συγκριτικά προγράμματα.

 

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries