Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

Το πρόγραμμα TERNO

Το πρόγραμμα «TERNO-Κατάρτιση Εκπαιδευτικών για Νέες Ευκαιρίες των Ρομά στο Σχολείο» υλοποιείται στα πλαίσια του LLP-KA1 (Lifelong Learning Programme of the European Commission-Key Activity 1: Roma Multilateral Projects). Στόχος του είναι η δημιουργία και η λειτουργία ειδικών κέντρων στήριξης, προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά των Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Σκοπός είναι τα παιδιά να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να συνεχίσουν την φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, το 50% των παιδιών των Ρομά σε όλη την Ευρώπη δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τους. Μερικοί από τους λόγους σύμφωνα με την ίδια έρευνα για τους οποίους συμβαίνει το παραπάνω είναι ότι οι γονείς Ρομά ίσως να μην έχουν επαρκή πληροφόρηση και ούτε διαθέτουν δεξιότητες για να υποστηρίξουν τη γλώσσα και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους. Επίσης, το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά χαρακτηρίζεται από έναν οριζόντιο τρόπο μάθησης χωρίς αυστηρούς σχολικούς κανόνες, ενώ η σχολική εκπαίδευση δεν λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού των Ρομά κλπ. Κύριο συμπέρασμα όλης αυτής της έρευνας είναι ότι υπάρχει ανάγκη για την παροχή ειδικής στήριξης για τα παιδιά των Ρομά, προκειμένου να βοηθηθούν ώστε να επιτύχουν στο σχολικό περιβάλλον τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το πρόγραμμα θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για την κατάρτιση εκπαιδευτικών που θα τους παρέχει συμπληρωματική εκπαίδευση η οποία θα λαμβάνει υπόψη πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών Ρόμα. Εκπαιδευτικοί θα εποπτεύουν τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών-κοινωνικών κέντρων υποστήριξης και θα παρέχουν σε όλα τα παιδιά την απαιτούμενη βοήθεια. Τα κέντρα αυτά θα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε οι μαθητές Ρομά να έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ. Οι δάσκαλοι σε συνεργασία με τους εταίρους, θα οργανώσουν ενημερωτικές συναντήσεις με σκοπό την ενημέρωση των γονέων Ρομά για το πώς μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά ώστε να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να συνεχίσουν στην δευτεροβάθμια. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παιδιών Ρομά και κατά συνέπεια η αυξημένη συμμετοχή τους στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, καθώς και η βελτίωση των επιδόσεών τους στο σχολείο. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει και τις πιθανότητές τους για ανεύρεση εργασίας στο μέλλον.

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries