Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

WP2: Αρχική Έρευνα και Μεθοδολογία

Συντονιστής WP: MTA
Ημερομηνία Έναρξης: 01/11/2012
Ημερομηνία Λήξης: 30/6/2013
Στόχοι:

- Να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηριχθούν με συμπληρωματική υποστηρικτική εκπαίδευση τα παιδιά των Ρομά που πηγαίνουν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, με σκοπό να τους βοηθήσει να προχωρήσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

- Η μεθοδολογία αυτή θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν υπόψη στοιχεία του πολιτισμού των Ρομά και τη χρήση τους, προκειμένου να αυξηθεί η ακαδημαϊκή επίδοση των Ρομά δασκάλων δημοτικού σχολείου.

- Αυτό περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης προς τους γονείς των παιδιών αυτών κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη το πολιτιστικό τους υπόβαθρο.

- Η Μεθοδολογία πρέπει να είναι περισσότερο επικεντρωμένη στην πρακτική και λιγότερο στην θεωρία.

- Εντοπισμός των σχετικών μεθόδων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους του σχολείου, προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά για να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να περάσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

- Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών των Ρόμα (παράγοντες που ενισχύουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου).

- Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης των εκπαιδευτικών (τι χρειάζονται για να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά για να ολοκληρώσουν με επιτυχία το δημοτικό σχολείο).

- Προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης των γονέων των παιδιών αυτών (πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των παιδιών).

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries